Tematiska nätverk

CIMO deltar i den tematiska verksamheten

De tematiska nätverken inom Programmet för livslångt lärande syftar till att främja tematiskt samarbete mellan olika delprogram. De teman som Europakommissionen valt för nätverken är ämnen som är viktiga för flera delprogram.

CIMO deltar i fyra tematiska nätverk, som har målet att lyfta fram aktuella teman inom utbildningsfältet och kartlägga hur temana har behandlats inom projekt som fått bidrag från Programmet för livslångt lärande.

Nätverket New Skills

Nätverket undersöker hur EU:s utbildningsprogram har stött målen i initiativet New Skills for New Jobs, som exempelvis uppdatering av anställdas kunskaper och sammanpassning av yrkeskunskaper och arbetslivets behov.

Närmare information Hannele Nevalampi

Nätverket Inclusion

Målet är att kartlägga grupper som är underrepresenterade i Programmet för livslångt lärande och samla bästa praxis för att få med personer som hotas av marginalisering i programmet. Projektet samordnas av Storbritanniens nationella programkontor ECORYS.

Närmare information Eija Wilén

Tematiskt nätverk för kvalitetssäkring

Nätverkets syfte är att kartlägga god praxis och ge rekommendationer för kvalitetssäkring inom projekt. Målet är att förbättra projektens genomslagskraft och resultatens hållbarhet genom att utveckla modeller för kvalitetssäkring som täcker projektets hela livscykel. Nätverket består av de nationella programkontoren i 15 länder och det omfattar yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Närmare information Katriina Lammi-Rajapuro

Nätverket NetECVET

Nätverket har i uppgift att kartlägga hur projekt som finansierats från programmet Leonardo da Vinci har testat det europeiska systemet för överföring av studiepresentationer inom yrkesutbildning ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training).

Utgående från erfarenheterna sammanställer nätverket en uppsättning verktyg som utbildningsarrangörer kan använda för att ta i bruk ECVET inom studentmobiliteten vid sin läroinrättning. Med hjälp av ECVET kan studier avlagda i olika länder tillgodoräknas som en del av examina på ett enhetligt sätt i hela Europa.

Nätverket startade sin verksamhet 2011 och de nationella programkontoren i 15 länder ingår i det. Nätverket samordnas i Tyskland. I Finland arrangeras under projektperioden ett nationellt seminarium om att ta i bruk ECVET inom programmet Leonardo da Vinci.

Närmäre information Tuula Hautasaari