oneiron_taivaaltatippuvat

Stöd till skönlitterära översättningsprojekt

(Support to Literary Translation Projects)

Syftet med projekten för litterär översättning är att främja översättning av europeisk skönlitteratur och hitta nya läsare för den genom såväl traditionella som digitala kanaler.

Ansökningskriterier

Korta översättningsprojekt
(Two year projects)
Flerårigt ramavtal
(Framework partnership agreements)
Ansökningstider årligen 2014 och 2018
Bidragsbelopp högst 50 % och 100 000 € högst 50 % och 100 000 €/år
Antal verk 3–10 3–10/år
Längd högst 2 år högst 3 år
i ansökan specificeras alla verk i ansökan specificeras bara 1:a årets verk; senare förenklad ansökningsprocess

Stöd för korta översättningsprojekt kan ansökas årligen på våren. Fleråriga ramavtal kan ansökas bara två gånger under programperioden: 2014 och 2018.

Varje år beviljas bidrag till cirka 60 översättningsprojekt.

Vilken typ av projekt beviljas bidrag?

Förlag kan ansöka om projektbidrag för

  • översättning och publicering av europeisk skönlitteratur (romaner, noveller, pjäser, poesi, serier och barnlitteratur).
  • provöversättningar för att främja försäljning av rättigheter i och utanför Europa.
  • marknadsföring av översatta verk och insatser kring spridningen av dem inom och utanför EU (inkl. digitala kanaler och marknadsföring av författare på bokmässor och litteraturevenemang).

Översättning av verk som vunnit EU:s litteraturpris är ett av projektens bedömningskriterier.

Stödet utgör alltid en delfinansiering (högst 50 % av projektets bidragsberättigade kostnader).