Luova_Eurooppa_tunnarikuva_Paths
Verkstad på Sveaborg inom projektet Paths Crossing.
Bild: Karel Koplimets

Stöd till samarbetsprojekt

(Support for European Cooperation Projects)

Delprogrammet Kultur stöder högst fyraåriga samarbetsprojekt mellan europeiska aktörer inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Ansökningskriterier

Mindre samarbetsprojekt
(Smaller scale cooperation projects)
Större samarbetsprojekt
(Larger scale cooperation projects)
Projektets längdhögst 48 månader (4 år)högst 48 månader (4 år)
Deltagarantal minst 3 partners från 3 länder minst 6 partners från 6 länder
Bidragsbelopp högst 60 % och 200 000 € högst 50 % och 2M €

Båda stödformerna kan ansökas årligen i oktober-november.

Vilken typ av projekt beviljas bidrag?

Syftet med stödet är att förstärka de internationella verksamhetsförutsättningarna för de kulturella och kreativa sektorerna samt att främja mobiliteten för konstverk och aktörer.

Projekten kan ha ett mycket brett innehåll. De kan bland annat handla om kunskapsutveckling, mobilitet för aktörer inom sektorn, gemensamma produktioner och turnéer eller utbyte och spridning av kulturprodukter. Projekten måste stödja förverkligande av prågrammets prioriteringar.

Europeiska projektsamarbete handlar inte om

  • lokala, regionala eller nationella projekt
  • turnéer för enskilda konstnärer eller grupper
  • bilateral verksamhet