Mobilitet utan hinder i samband med doktorand- och forskarstipendier till Finland

Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov är inget hinder för deltagning.

Det går att utöver stipendium eller annat ekonomiskt stöd också få specialbidrag för mobilitet utan hinder inom ramen för de flesta program som Utbildningsstyrelsen administrerar, även för dem som kommer till Finland med Utbildningsstyrelsens doktorand- eller forskarstipendium.

Bidraget är avsett att möjliggöra forskarstudier eller forskning i Finland om något specialbehov orsakar extra utgifter för tiden här som det inte går att få annat stöd för.

Bidrag kan beviljas för specialarrangemang exempelvis för att kunna bo, röra sig eller studera utan hinder, bland annat för studiematerial.

För vem?

Villkoret för att kunna få specialbidrag är att sökande har beviljats Utbildningsstyrelsens doktorand- och forskarstipendium för att komma till Finland.

Hur ansöker man bidrag?

Ansökningstiden är fortlöpande, men det är bäst att ansöka specialbidrag genast när stipendiet har beviljats.

Inom EDUFI Fellowships-stipendierna är högskolan i Finland sökande, inom EDUFI Winter School och Finnish Government Scholarship Pool-stipendierna ansöker stipendiemottagaren själv specialbidrag.

Eftersom behovet och typen av stöd varierar individuellt, fastställer Utbildningsstyrelsen alltid bidragsbeloppet separat fall för fall. Stödet utbetalas till den sökande.

Förberedelser

Det är bäst att börja förberedelserna genast när stipendiet har beviljats. Det kan ta tid att skaffa information och ordna med specialarrangemang.

Checklista hjälper

Utbildningsstyrelsen har tillsammans med nätverket ESOK för tillgängliga högskolestudier gjort upp checklistan Internationellt studentutbyte utan hinder. Listan kan var nyttig också för forskarstuderande och forskare som kommer till Finland och för det mottagande universitet här.

Närmare information ger också de programansvariga vid Utbildningsstyrelsen.

Ansökningsblankett för specialbidrag på engelska (doc)

Checklistan ”Internationellt studentutbyte utan hinder” för utresande studerande och för högskolor (doc)

Checklist for Exchange Students and Higher Education Institutions (doc)