cimo_fellowships560_262pxSH.jpg

Bild: Satu Haavisto

EDUFI Fellowships

Avsikten med EDUFI Fellowship -stipendieprogrammet (fore detta CIMO Fellowship) är att öka samt stödja internationaliseringen av forskningen och undervisningen, och kontaktskapandet mellan finländska och utländska universitet.

Stipendierna är avsedda

  • förutländska forskarstuderande och unga forskare som har avlagt examen på magisternivå
  • för fortsatta studier samt forsknings- och undervisningssamarbete vid finländska universitet
  • i första hand för forskarstuderande som befinner sig i början av sitt avhandlingsarbete och somkommer till ett finländskt universitet för att skriva hela doktorsavhandlingen eller för att avlägga en dubbelexamen. Besök avsedda för forskarstuderande som skriver doktorsavhandling för ett utländskt universitet kan stödas bara ifall det finns speciellt goda grunder för samarbetet (se ansökningsanvisningarna)
  • för forskarstuderande och forskare som varit i Finland högst ett år när ansökan lämnas in
  • Obs! Postdoktoral forskning finansieras inte.

Stipendierna kan ansökas av representanter för finländska universitetsinstitutioner som fungerar som värd för stipendiaten och förbinder sig till gemensamma mål med denna. Värden ställer arbetsutrymmen och redskap till den unga forskarens förfogande och övervakar forskningen.

Stipendiet kan sökas för alla nationaliteter och för alla vetenskapsområden. Då beslut om stipendier fattas betonas enligt Utbildningsstyrelsens strategi följande länder: Ryssland, Kina, Indien, Chile, Brasilien och Norra Amerika.

Ansökningstiden för stipendiet är fortlöpande. Stipendiet uppgår till 1 500 €/mån och stipendieperioden är 3–12 månader.

Värdinstitutionen ansvarar för alla praktiska arrangemang, som stipendiatens inresa i landet och inkvartering.

En representant för den institution som fått stipendiet avlägger rapport till Utbildningsstyrelsen om centrala resultat som uppnåtts under stipendieperioden och ger en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

Till den sökande

EDUFI Fellowship -stipendiet beviljas finländska universitetsinstitutioner. Universitetet utbetalar stipendiet som ett personligt stipendium till stipendiaten och fakturerar Utbildningsstyrelsen senast en månad efter stipendieperiodens utgång.

Stipendieansökan inlämnas minst fem månader före den planerade stipendieperiodens början. Utbildningsstyrelsen fattar beslut cirka tre månader efter inlämnandet av ansökan. Till sin visum- eller uppehållstillståndsansökan ska stipendiaten bifoga inbjudan från värdinstitutionen och en kopia av stipendiebeslutet som Utbildningsstyrelsen sänder till institutionen.

Stipendiet är avsett för stipendiatens levnadskostnader i Finland. Utbildningsstyrelsen betalar inte separata bostadstillägg och deltar inte i kostnader som förorsakas av resor, visum, uppehållstillstånd eller försäkringar.

Förlängning av stipendieperioden (3–12 mån) beviljas endast i undantagsfall. Besök under tre månader understöds inte.

Ansökningsanvisningar och -blankett

Stipendieansökan görs på ansökningsblanketten för EDUFI Fellowship. Blanketten kan fyllas i på finska, svenska eller engelska. På blanketten finns ifyllningsanvisningar samt en lista över nödvändiga bilagor.

Ansökningsblanketten postas i två exemplar till Utbildningsstyrelsen på adress

Utbildningsstyrelsen
EDUFI Fellowship
PB 380
00531 HELSINGFORS

EDUFI Fellowship ansökningsanvisningar och -blankett (doc)

Rapportering

En representant för institutionen som beviljats ett stipendium avlägger en rapport till Utbildningsstyrelsen om stipendiets genomslagskraft. I rapporten klarläggs de viktigaste resultaten som uppnåtts under stipendieperioden och utvärderas hur väl målen för perioden uppnåtts.

Rapporten inlämnas elektroniskt:
EDUFI Fellowship -stipendiernas genomslagskraft

Integritetspolicy

Läs mer om integritetspolicy som tillämpas på Utbildningsstyrelsens webbtjänster: Allmänt om integritetspolicyn

Mer information

E-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi

Päivi Jokinen
tfn. +358 295 338 518

Marjaana Kopperi
tfn. +358 295 338 553

Tarja Mäkelä
tfn. +358 295 338 556