Se också

Kokemuksia
Erfarenheter om tjänstemannautbyte på finska.

Ansökningar om individuella stöd

Utbildninigsstyrelsen beviljar stöd för tjänstemannautbyte och studier utomlands till anställda inom den finländska statsförvaltningen. Stödet omfattar också bl.a. deltagande i Europeiska gemenskapens praktikprogram.

Det individuella stödet är avsett för att partiellt ersätta de extra kostnader som orsakas av tjänstemannautbyte eller studier.

Tjänstemannautbytet försiggår inom förvaltningen i ett annat land och på tjänstemannens eget förvaltningsområde, och räcker minst en månad. En utbytesplats kan också ligga inom den privata sektorn, förutsatt att det är ändamålsenligt med tanke på målet med utbytet. Antingen ordnar tjänstemannen själv utbytesplatsen eller så görs det av det ämbetsverk där han eller hon är anställd, med utnyttjande av verkets internationella samarbetsnätverk.

Studierna kan försiggå vid högskolor eller andra läroinrättningar utomlands. Till sin längd och sitt innehåll bör studierna vara sådana att de generellt sett fördjupar den sakkunskap som behövs inom statsförvaltningen. För språkkurser eller påbyggnadsstudier beviljas ändå inte individuellt stöd.

Vem kan ansöka?

Alla statstjänstemän kan ansöka om individuellt stöd för tjänstemannautbyte eller studier som ansluter sig till utvecklingsmålen för statsförvaltningens personal. Förutsättningen för att beviljas stöd är att den sökande är i statens tjänst och tillräckligt språkkunnig. Arbetsförhållandet kan vara fast eller tidsbundet.

Utbytets längd och villkor för stöd

Utbytesperioden kan vara 1–6 månader.

Ansökan om stöd måste göras innan utbildningen eller utbytet inleds. Stöd kan inte beviljas i efterhand.

Individuellt stöd kan beviljas:

  • för resekostnaderna mellan hem- och utbytesorterna (med förmånligaste resealternativ)
  • för rimliga boendekostnader

Som rimliga boendekostnader räknas förutom hyra, även värme-, vatten-, gas-, el- och telekommunikationsavgifter. Då boendekostnaderna godkänns beaktas mållandets prisnivå enligt utrikesministeriets klassificering.

Boendekostnaderna kan ersättas högst upp till 1 000 €/månad på de utbytesorter som klassificerats som dyrast, t.ex. Bryssel, London, Moskva, Hongkong.

Om boendekostnaderna överstiger det uppskattade stödet, betalas den överstigande delen av antingen den sökande eller arbetsgivaren.

Stödets storlek

Det individuella stödet är högst 3 000 € i månaden och det kan totalt uppgå till högst 6 000 euro per person enligt specificerade kostnader.

Arbetsgivaren kan ställa som villkor för stödet att tjänste- eller arbetsförhållandet fortsätter en viss tid efter att utbytet upphört.

Ansökningstid och ansökningsblankett

Ansökningstiden för det individuella stödet är fortgående. Ansökningarna behandlas inom en månad efter att de lämnats till Utbildninigsstyrelsen.

Man ansöker om individuellt stöd med följande bilagor:

  • matrikelutdrag
  • plan för tjänstemannautbytet
  • arbetsgivarens förordande av tjänstemannautbytet (om möjligt beslut om tjänstledighet med lön redan i ansökningsskedet)

Ansökningsblankett (doc)

Ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till Utbildninigsstyrelsen på adress:

Utbildninigsstyrelsen
Ritva Ukkonen
Tjänstemannautbyte
PB 380
00531 Helsingfors