Mobilitet utan hinder inom tjänstemannautbyte

Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov är inget hinder för internationalisering.

Det går att utöver stipendium eller annat ekonomiskt stöd få specialbidrag inom ramen för de flesta program som CIMO administrerar, också för att delta i tjänstemannautbyte.

Bidraget är avsett att möjliggöra tjänstemannautbyte om något specialbehov orsakar extra utgifter under utbytesperioden som det inte går att få annat stöd för.

Bidrag kan beviljas exempelvis för att kunna bo och röra sig utan hinder.

För vem?

Villkoret för att kunna få specialbidrag är att sökande har beviljats bidrag för tjänstemannautbyte via CIMO.

Hur ansöker man bidrag?

Ansökningstiden är fortlöpande, men det är bäst att ansöka specialbidrag genast när man har fått en plats inom tjänstemannautbyte.

Sökande är deltagaren i tjänstemannautbytet själv.

Eftersom behovet och typen av stöd varierar individuellt, fastställer CIMO alltid bidragsbeloppet separat fall för fall. Stödet utbetalas till den sökande.

Förberedelser

Det är bäst att börja förberedelserna genast när platsen inom tjänstemannautbytet har säkerställts. Det kan ta tid att skaffa information och ordna med specialarrangemang.

Checklista hjälper

CIMO har tillsammans med nätverket ESOK för tillgängliga högskolestudier gjort upp checklistan Internationellt studentutbyte utan hinder. Listan kan vara nyttig också för dem som deltar i tjänstemannautbyte och för deras arbetsgivare.

Närmare information ger också de programansvariga vid CIMO.

Checklistan ”Internationellt studentutbyte utan hinder” för utresande studerande och för högskolor (doc)

Accessibility and International Student Mobility – a Check List (pdf)

Ansökningsblankett för specialbidrag på finska (doc)