reissuvihkot

Bild: Janne Westerlund

Studiebesök

Studiebesöken inom ramen för Programmet för livslångt lärande är uppbyggda kring ett bestämt tema och de räcker 3–5 dagar. Programmets målgrupper är experter på allmänbildande utbildning och yrkesutbildning i EU-länderna, EES-länderna samt i EU:s kandidatländer (Makedonien och Turkiet).

Syftet med studiebesöken är att:

 • öka kunskapen om den allmänbildande utbildningens och yrkesutbildningens situation i Europa
 • ge experter och beslutsfattare möjlighet att evaluera och utveckla sitt arbete utgående från erfarenheter från andra länder
 • ge beslutsfattare högklassig och aktuell kunskap om utbildningssektorns utveckling i Europa
 • föra en diskussion om utbildningens kvalitet.

Innehållet i studiebesöken

Under besöken bekantar man sig med skolsystemet i mållandet med fokus på ett visst tema. Programmet utgörs av föreläsningar och diskussionstillfällen och av besök vid skolor, ämbetsverk och företag. Närmare information om besöken och tidpunkterna för dem publiceras i den elektroniska besökskatalogen.

Under besöken behandlas aktuella utbildningspolitiska teman, som finns beskrivna i besökskatalogen.

Målgrupp

Stipendium beviljas åt personer som ansvarar för utbildning på lokal, regional eller nationell nivå. Mottagarna måste aktivt kunna sprida resultaten av besöken och på det sättet öka andras kunskap om utbildningspolitisk praxis i andra länder.

I detta program beviljas individuella stipendier. I regel deltar inte fler än en finländare per besök.

Till målgruppen inom den allmänbildande utbildningen hör

 • sakkunniga som ansvarar för utbildningen i grundskola, i gymnasium samt för vuxenutbildning (bl.a. rektorer, skolföreståndare, biträdande rektorer)
 • personer som ansvarar för studievägledning
 • lärare vid övningsskolor och lärarutbildare
 • administrativ personal som ansvarar för skolärenden inom kommunerna, regionalförvaltningen eller staten (t.ex. skoldirektörer, inspektörer för bildningsväsendet)
 • ansvariga för studievägledning.

Till målgruppen inom yrkesutbildningen hör

 • representanter för lokala, regionala och nationella myndigheter
 • representanter för yrkesläroanstalter (t.ex. rektorer, ämnesansvariga, internationella koordinatorer)
 • representanter för yrkespedagogiska lärarhögskolor (t.ex. lärarutbildare)
 • representanter för arbetsgivarorganisationer och fackföreningar
 • personalchefer och utbildningschefer vid företag
 • forskare.

Programmet riktar sig i regel inte till undervisningspersonal. Undervisningspersonalen kan ansöka om fortbildningsstipendier ur programmen Comenius och Grundtvig eller delta i Leonardo-projekt för expertmobilitet.

Man kan delta i Studiebesöksprogrammet på två sätt:

 1. Delta i studiebesök i Europa
 2. Arrangera studiebesök i Finland

Till sökande

På den här sidan finns alla anvisningar och blanketter som behövs för att ansöka Studiebesöksstipendium.
Till sökande

Mer Information

E-post: studyvisits(at)cimo.fi

Tiina Karro

Outi Lindroos

I Finland administrerar CIMO programmet, på europeisk nivå koordineras programmet av centret för utveckling av yrkesutbildning Cedefop. CIMO ansvarar för ansökningsprocessen och beslut om stipendierna och följer upp programmets verksamhet.