Bild: Satu Haavisto


Deltagande i studiebesök

Man kan ansöka om att delta i studiebesök två gånger per år. Nästa ansökningstid avslutas 15.10.2013 (besök mellan mars och juni 2014).

I Finland beviljas årligen cirka 45–50 stipendie

Alla besök som arrangeras finns beskrivna i den elektroniska besökskatalogen. Det går enbart att ansöka stipendier till studiebesök som finns upptagna i katalogen, inte till studiebesök som man själv planerat eller till andra besök. Stipendiet täcker i regel alla kostnader som orsakas av besöket (resor, logi, mat).

Urvalsprinciper:

CIMO använder sig av utomstående sakkunniga som bedömer ansökningarna. Vid bedömningen beaktas enbart de motiveringar som har framförts i själva ansökan, så därför är det viktigt att besvara alla frågor som ställs i ansökan. Vid urvalet fästs speciell vikt vid:

  • hur den egna arbetsbilden passar ihop med besökets tema och vilken nytta besöket eventuellt medför
  • sökandens motivation och språkkunskaper
  • spridning av erfarenheter och kunskap efter besöket och besökets möjliga multiplikatoreffekter.

Vid valet försöker man även beakta att

  • deltagarna fördelas jämt på olika delar av landet och olika typer av organisationer
  • finländare deltar i studiebesök med så många olika teman som möjligt
  • i första hand stöds sökande som inte har tidigare erfarenhet av Studiebesöksprogrammet
  • en sökande som fått stipendium under läsåret 2011-2012 eller 2012-2013 kan inte få stipendium under läsåret 2013-2014.