Arrangerande av studiebesök i Finland

Har din organisation eller ditt område specialkunskaper eller intressanta handlingsmodeller på utbildningens område? Vill du dela med dig av dina kunskaper och delta i internationella nätverk? Genom att arrangera ett studiebesök får man möjlighet att skapa ett forum för diskussion, lärande, ömsesidigt informationsutbyte och nätverkande tillsammans med sakkunniga på europeisk utbildning som är intresserade av samma ämne.

Vem kan fungera som arrangör?

Arrangörerna kan till exempel vara representanter för enskilda läroinrättningar, en grupp bestående av ortens olika utbildningsarrangörer, myndigheter på undervisningsområdet, organisationer, näringslivets organisationer eller yrkeshögskolor. Ofta fördelas ansvaret för arrangemangen på flera olika aktörer.

Ett besök pågår 3–5 dagar och programmet består av föreläsningar som anknyter till temat, diskussionstillfällen, besök vid skolor, företag och olika organisationer. Beskrivningar av alla besök finns i den elektroniska besökskatalogen som utkommer i januari 2013.

Årligen anordnas 5–6 besök i Finland. CIMO utser arrangörerna, stöder dem och ger utbildning i hur besöken bäst genomförs. CIMO ingår ett samarbetsavtal med arrangörerna och beviljar ekonomiskt stöd för arrangerandet.

Arrangerande av besök i ett nötskal

  • Besökets arrangör planerar programmet och ansvarar för de praktiska arrangemangen (informerar, kontaktar de ställen som ska besökas mm.).
  • Besöket räcker högst 5 vardagar, deltagarantalet är cirka 10-15.
  • Deltagarna får ett stipendium från sitt hemland; det täcker kostnader för resor, logi och övriga utgifter som besöket orsakar.
  • Besöket kan genomföras under perioden 1.9.2013–31.5.2014 med undantag för läroanstalternas lovperioder.

Teman för besöken

Under besöket fokuserar man på ett visst tema inom utbildning. Exempel på teman är utbildningens kvalitet, elevvård, handledning och rådgivning, studieavbrytare, lärarutbildning, företagsamhetsfostran, kulturell mångfald och vuxenutbildning.

Studiebesöken delas in under fem allmänna teman. En noggrannare beskrivning av teman finns i temakatalogen.

Temakatalog för läsåret 2013–2014 (pdf)