poikittaisohjelma_tiet_ja_vie_SH.jpg

Bild: Satu Haavisto

Informations- och kommunikationsteknik

Tvärgående programmet för informations- och kommunikationsteknik (KA3) har som mål att stödja utvecklingen av innovativa innehåll, tjänster, pedagogiska metoder och handlingssätt som grundar sig på informations- och kommunikationsteknik och som kan tillämpas på livslångt lärande.

Tvärgående programmet för informations- och kommunikationsteknik finansierar två typer av projekt:

  1. multilaterala samarbetsprojekt och
  2. nätverksprojekt.

Multilaterala projekt

Målet för multilaterala samarbetsprojekt är att utveckla och sprida innovativa metoder, innehåll, tjänster, pedagogik och god praxis.

  • Projekten kan pågå högst tre år och åtminstone tre länder måste delta i dem
  • Maximalt stöd för ett projekt är 200 000 euro i året, dock totalt inte mera än 400 000 euro per projekt

Nätverk

Målet för nätverken är att stödja spridning av kunskap, öka synligheten och medvetenheten om nyttan och inverkan av informations- och kommunikationstekniken samt att främja ett effektivt utnyttjande av den. Ytterligare ett mål är att med informations- och kommunikationsteknikens hjälp länka olika pedagogiska miljöer med varandra och på det sättet främja innovativ verksamhet och kreativitet.

  • Projekten kan pågå högst 3 år och det måste delta åtminstone 5 partner från 5 länder som deltar i programmet.
  • Det maximala stödet är cirka 150 000 euro i året.

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Executive Agency, EACEA, som är underordnat Kommissionen, sköter rådgivningen och administrationen i anslutning till ansökan, och uppföljningen av projekten.

Mer information

Tiina Pärnänen