poik_ohj_kieltenopp_AA.jpg

Bild: Antero Aaltonen

Stöd för språkinlärning

Målet för Tvärgående programmet för språkinlärning (Languages KA2) är att ge stöd åt språkinlärning och åt språklig mångfald i medlemsstaterna och svara mot behoven av undervisning och utbildning på fler än bara ett delprogramsområde.

Tre typer av projekt finansieras:

  1. multilaterala projekt,
  2. nätverk och
  3. kompletterande åtgärder

Multilaterala projekt

I multilaterala projekt kan man till exempel utveckla nytt språkundervisningsmaterial, redskap för att testa språkkunskaper och metoder för att öka motivationen för språkstudier.

  • Projekten kan pågå högst tre år. I projekten måste det delta minst tre länder och tre partner.
  • Det maximala stödet för ett projekt är 200 000 euro i året, dock inte mer än totalt 400 000 euro per projekt.

Nätverk

Nätverk kan stödja genomförandet av språkpolitik, främja språklig mångfald och stödja kunskapsutbyte om god praxis och innovativa språkundervisningsmetoder. De kan också förmedla resultat från tidigare projekt till nya användargrupper.

  • Nätverken kan pågå högst tre år. I nätverken måste det delta minst fem partner från fem länder som deltar i projektet.
  • Det maximala stödet är 150 000 euro i året.

Kompletterande åtgärder

Med hjälp av kompletterande åtgärder stöder man kommunikationsverksamhet och sådana evenemang som syftar till att sprida och dra nytta av existerande produkter.

  • Projektet kan pågå högst ett år.
  • Det maximala stödet är 150 000 euro/projekt.

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Executive Agency, EACEA), som underlyder Kommissionen, sköter rådgivningen och administrationen i anslutning till ansökan, och uppföljningen av projekten.

Mer information

Hannele Nevalampi