Verksamhetspolitiskt samarbete och innovationsverksamhet

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Executive Agency, EACEA), som underlyder Kommissionen, sköter rådgivningen och administrationen i anslutning till ansökan, och uppföljningen av projekten.

Multilaterala projekt (Roma Multilateral projects)

Målet för multilaterala projekt är att främja integreringen av romer i samhället. Inom projekten identifieras och utväxlas goda metoder särskilt inom sektorerna för utbildning, socialpolitik och sysselsättningspolitik. I projekten ska en samordning av kulturer, språk och utbildning beaktas.

  • Projekten kan pågå i högst 2 år.
  • I projekten krävs minst 3 partners från tre länder som deltar i LLP-programmet. I projekten kan också tredje länder delta.
  • Projekten kan få ett maximalt stöd på 150 000 euro per år. Det gemensamma bidraget för tredje länder är högst 25 000 euro/projekt.

Nätverk (Roma Networks)

Nätverksprojektens syfte är att skapa nätverk inom vilka sprids god praxis om integrering av romer i samhället med hjälp av utbildning. Nätverken ska främja och engagera olika aktörer som arbetar för att stödja integreringen av romer.

  • Projekten kan pågå i högst 2 år.
  • I projekten krävs minst 5 partners från fem länder som deltar i LLP-programmet. I projekten kan också tredje länder delta.
  • Projekten kan få ett maximalt stöd på 150 000 euro om året. Det gemensamma bidraget för tredje länder är högst 25 000 euro/projekt.

Nätverk (Networks)

I nätverksprojekt bör branschövergripande nätverk bildas, där man utbyter erfarenheter/goda tillvägagångssätt som gäller politikområden och livslångt lärande. Nätverken ska på ett övergripande sätt samla aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

  • Projekten kan pågå i 2–3 år.
  • I projekten krävs minst 8 partners från åtta olika länder.
  • Projekten kan få ett maximalt stöd på 200 000 euro om året och högst 400 000 euro/projekt.

Mer information

Hannele Nevalampi, Tiina Pärnänen och Outi Lindroos