Erasmus+ för ungdomssektorn - Youth in Action (2014-2020)

Det nya Youth in Action-programmet finns här.

Youth in Action 2007-2013

Youth in Action-programmet stöder lärande utanför skolan

Obs! All information på denna sida gäller det gamla ungdomsprogrammet som slutade den 31.12.2013.

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action ger unga möjlighet att påverka den egna livsmiljön, skaffa sig internationella erfarenheter och samarbeta med andra ungdomar både i Finland och runtom Europa.

Programmet stöder ungdomars lärande på fritiden och i vardagen. De ungdomar som deltar i programmet lär sig genom praktisk erfarenhet och upplevelser exempelvis medborgarfärdigheter, får en ökad förståelse för olikheter och utvecklar sin initiativkraft och självsäkerhet.

Ungdomarna är de aktiva aktörerna i projekten: de deltar i beslutsfattande, planeringen, genomförande och utvärderingen av projekten. Projekten stärker ungdomarnas aktiva medborgarskap och delaktighet i beslutsfattandet i samhället.

Mångsidig verksamhet tillsammans med andra ungdomar

Youth in Action -programmet består av flera olika delområden, som presenteras i korthet i tabellen nedan. Enskilda personer kan inte ansöka om stipendium från programmet, utan alla projekt genomförs av en grupp.

Närmare upplysningar om verksamheterna hittar du på undersidorna för varje delområde och i programhandledningen. Efter namnet på delområdet anges numret på delprogrammet inom parentes.

delområde Beskrivning Deltagarna
Gruppträffar för ungdomar (1.1 och 3.1.1) Internationellt gemensamt projekt mellan ungdomar En grupp med 13–25(30) -åringar* och en gruppledare
Ungdomsinitiativ (1.2) Ungdomsprojekt i den egna närmiljön Minst fyra 15–30-åringar och en bra idé
Ungdomsdemokratiprojekt
(1.3)
Ungdomars delaktighet i närmiljön och internationellt En grupp med 13–30-åringar och en vilja att påverka
Europeisk volontärtjänst
(2.1)
Internationell volontärperiod Sändande och mottagande organisation, volontär mellan (16)18 och 30 år*
Utbildning och nätverksbyggande för ungdomsarbetare
(3.1.2 och 4.3)
Yrkesmässig utveckling internationellt En person som arbetar med ungdomar och vill lära sig, dela med sig, planera eller skapa nätverk
Möten mellan ungdomar och personer med ansvar för ungdomspolitiken (5.1) Dialog mellan politiska beslutsfattare och ungdomar En grupp med 15–30-åringar och något att säga till beslutsfattarna
*Åldersgrupperna inom parentes kan delta i delområdena i särskilda fall

Vem är programmet avsett för?

Programmet riktar sig främst till ungdomar i åldrarna 15–28 år och de personer som arbetar med ungdomar. Åldersgränserna för de olika delområdena varierar, och i vissa fall kan även 13–14-åringar och unga vuxna i åldrarna 29–30 år delta i programmet. För information om specifika åldersgränser, se programhandledningen eller undersidorna för respektive delområde. Programmet strävar särskilt efter att nå ut till ungdomar med sämre förutsättningar än andra.

Till allmännyttiga organisationer, som exempelvis föreningar eller kommunernas ungdomsväsende tillhandahåller Youth in Action-programmet utbildning, arbetsredskap och internationella kontakter. Programmet stöder europeiskt samarbete och erfarenhetsutbyte inom ungdomsområdet. Projekten ger extra färg åt och piggar upp organisationernas dagliga verksamhet.

Verksamhet i Finland eller i form av internationellt samarbete

Programmet ger stöd till både internationella och nationella ungdomsprojekt. Alla projektformer kan genomföras som ett internationellt samarbete tillsammans med ungdomar i andra länder, även om det inte skulle ingå resande i projektet.

Bidragsbelopp

Bidragsbeloppen bestäms främst av projektets längd och antalet deltagare. Närmare upplysningar om hur bidraget fastställs hittar du på sidorna för de olika delområdena och i programhandledningen. Det är bra att komma ihåg att projektbidraget inte täcker alla projektets kostnader. Av den anledningen är det mycket viktigt att planera redan i projektets inledningsskede för hur man ska skaffa självfinansieringsdelen. I bedömningen av ansökan ses det som positivt att sökande tillsammans samlar in den egna andelen av finansieringen och på ett sätt som så många som möjligt drar nytta av.