Vad kommer att ändras?

Det viktigaste draget i Europakommissionens programförslag är att det säkerställer kontinuiteten i det europeiska utbildnings- och ungdomssamarbetet. Målet är att öka sektorns tyngd.

Programbudgeten verkar växa jämfört med den nuvarande. Det är dock fortfarande öppet hur finansieringen fördelas mellan länderna. Därtill har det planerats att de årliga budgetarna skulle växa stegvis under programperioden, så även om helhetsbudgeten blir större, kommer nivån på finansieringen för 2014 sannolikt inte att avvika särskilt mycket från den nuvarande.

Förändringar som medlemsländerna och Europaparlamentet är överens om

I tabellen har vi sammanställt förändringsförslag som medlemsländerna och Europaparlamentet tycks vara eniga om. Det ska dock framhållas att processen fortfarande pågår och att förteckningen är preliminär. Många saker kan ändras innan de slutliga besluten fattas.

Det som ytterligare ökar osäkerheten är att det ursprungliga programförslaget inte definierar bidragsberättigade åtgärder i detalj, eftersom man har velat göra det möjligt att ändra dem under programperioden. Därför är uppgifterna om de olika åtgärderna och deras urvalsprinciper i detta skede ännu tämligen ospecifika.

Nuvarande ungdomsprogrammet Youth in Action sammanslås med utbildningsprogrammen.

 • Ungdomsåtgärderna utgör ett eget kapitel inom programmet, ett slags delprogram med egen budget.

Samarbetet utanför Europa förstärks.

 • Programmen för högskolesamarbete mellan EU och tredje länder (bl.a. Erasmus Mundus och Tempus) införlivas i programmet och därmed utvidgas Erasmus-mobiliteten till länder utanför Europa.
 • I framtiden går det att inom den allmänbildande, yrkes- och vuxenutbildningen ta med tredje länder i samarbetsprojekt, men mobilitet utanför Europa är inte möjlig.
 • Inom ungdomssektorn fortsätter samarbetet med länder utanför Europa i dess nuvarande form.

Det går att få europeiskt studielån för magisterstudier i ett annat europeiskt land.

 • Systemet med studielånsgaranti införs förmodligen, men med en mindre budget än den föreslagna.
 • Bl. a. Finland har ställt sig avvaktande till lånemekanismen, eftersom vårt eget studielånssystem redan möjliggör studier i ett annat land.

Programmets struktur förenklas.

 • De bidragsberättigade åtgärderna samlas i tre huvudgrupper: mobilitet, samarbetsprojekt och samarbete på politisk nivå.
 • Vissa av de nuvarande projekttyperna upphör eller fortsätter som del av en bredare åtgärd: lärarassistentfunktionen blir sannolikt en del av Erasmus-praktikantutbytet. Det planeras att skolornas individuella elevmobilitet, vuxenstuderandes mobilitet och högskolornas intensivkurser ska integreras i samarbetsprojekten. Erasmus EILC-språkkurserna föreslås upphöra.

Inom utbildningssektorn beviljas finansiering bara till organisationer.

 • Syftet är att säkerställa att den finansierade verksamheten kopplas starkare till organisationernas allmänna verksamhet eller utvecklingsarbete. Samtidigt vill man uppnå större projekthelheter och effektivare administration.
 • Stipendierna för fortbildningskurser, förberedande besök och studiebesök skulle upphöra som separata åtgärder och integreras åtminstone delvis i personalmobiliteten.
 • Leonardo da Vincis mobilitet för personer på arbetsmarkanden (People in the Labour Market, PLM) föreslås upphöra, men nyutexaminerade från yrkesutbildningen skulle ändå kunna delta i normalt studentutbyte.
 • Inom ungdomssektorn kan fria grupper av ungdomar fortfarande ansöka om finansiering.

Projektens ekonomiadministration görs enklare.

 • Ekonomiadministrationen för enskilda projekt görs enklare genom att öka användningen av dagliga belopp (per diem) och klumpsummor (lump sums).

Det planeras nya åtgärder eller utvidgning av nuvarande.

 • Elektroniska samarbetsplattformar, av typen eTwinning, planeras för alla målgrupper och deras sammankoppling med projekt ökas.
 • Regio-funktionen för samarbete mellan regionala aktörer, som nu finns inom Comenius, skulle utvidgas till att gälla alla målgrupper.
 • Inom högre utbildning skulle projekt för kapacitetsökning mellan grannregioner beviljas bidrag.
 • Nya föreslagna funktioner är Knowledge Alliances för samarbete mellan högskolor och företag, och Sector Skills Alliances för yrkesutbildningen.
 • Projekten är tänkta att fungera som branschvisa utvecklingsnätverk på europeisk nivå. Några projekt per år beviljas bidrag; urvalet och administrationen sker centralt. Dessa funktioner testas redan 2013.

Gemensamma referensramar, verktyg och nätverk fortsätter.

 • Olika europeiska referensramar och verktyg, som EQF, ECVET, ECTS och Europasset föreslås fortsätta.
 • Europeiska nätverk som Euroguidance, Eurodesk och Eurydice fortsätter sin verksamhet.

Namnet Erasmus+.

 • Programmet kommer troligen att heta Erasmus+. De sektorsvisa namnen (Comenius, Leonardo, Erasmus, Grundtvig och Youth in Action) bevaras.