Högre utbildning

Utbildningsstyrelsen finansierar och stödjer högskolornas internationella utbildningssamarbete. Utbildningsstyrelsen har program för högskolorna finansierade av Europeiska unionen, från nordiska och nationella källor, stipendieprogram för individer och olika stödformer för att främja undervisning i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet.

Programmen stödjer bland annat student- och praktikantmobilitet, högskolelärares mobilitet, intensiv- eller sommarkurser och internationella projekt inom olika ämnen samt beviljar stipendier för forskarstudier. Bidragsformerna varierar enligt program.

Europeiskt samarbete och samarbete mellan Europa och den övriga världen stöds med EU-finansiering. Det finns separat finansiering för nordiskt samarbete. Med nationella medel stöds framför allt samarbete med utomeuropeiska länder, med fokus på utvecklingsländer, Ryssland och Asien, specieltt i Kina. Nätverket av undervisningsenheter i finska språket och Finlands kultur är det geografiskt mest utbredda.

Utbildningsstyrelsen sprider information ute i världen om finländsk högskoleutbildning och om studiemöjligheter i Finland. Den här verksamheten omfattar bland annat webbplatsen Study in Finland, mässdeltagande och publikationer.

Utbildningsstyrelsen har ett kontor i Kina för att främja samarbete mellan finländska och kinesiska högskolor.

Verksamhetsformer

I programmen för högskolornas internationella samarbete är samarbetspartnern en högskola eller ett nätverk av högskolor. Sådana program är bland annat Erasmus+, Nordic Master, Nordplus, FIRST, north2north och Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI).

Programmen stödjer bland annat omfattande student- och lärarutbyte, arrangerande av intensivkurser, projekt för utvecklande av läroplaner eller gemensamma examina, eller förstärkning av kapaciteten hos högskolorna i målländerna på olika sätt. Programmet Erasmus omfattar även åtgärder för att främja Bolognaprocessen.

Programmen för praktik och fortsatta studier beviljar bidrag till individer. Utbildningsstyrelsen har stipendieprogram och stödåtgärder för högskolestuderande för internationell praktik eller fortsatta studier utomlands, och för utlänningar i Finland. Programmen har en mångsidig geografisk spridning och tygnpunkten utanför Europa. I utbudet ingår även program för tjänstemannautbyte.

Utbildningsstyrelsen stödjer undervisningen i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet genom att erbjuda universitetet experthjälp, ekonomiskt stöd och läromedelsdonationer. Därtill skickas gästande lektorer, professorer och praktikanter från Finland. Det arrangeras regelbundet studiedagar för lärare. För studerande erbjuds sommarkurser, nätkurser samt stipendie- och praktikprogram. Som sakkunnigorgan fungerar Expertgrupp för studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet.

Seminarier och utbildningar

Utbildningsstyrelsen arrangerar själv eller i samarbete med högskolor årligen flera nationella och internationella utbildnings-, informations- och diskussionsmöten i samband med sin verksamhet. Det största årliga evenemanget inom branschen är vårdagarna för högskolornas internationella ärenden.

Håll dig uppdaterad!

Aktuell information om internationaliseringsmöjligheter som Utbildningsstyrelsen erbjuder får du genom att gå med på e-postlistorna samt RSS-flöd (mestadelt på finska).

Nyheter inom högskoleutbildningen (RSS-flöd):

RSS-syötehttp://www.cimo.fi/RSS/fi/101/0/ajankohtaista/korkeakoulutus