Övrig verksamhet vid högskolor

På denna sida samlas länkar till information om andra projekt och aktiviteter vid finländska högskolor som syftar till att stöda invandrare.

Högskola

Verksamhet

Aalto-universitetet

Språkcentret vid Aalto-universitetet ordnar fyra gånger per år en MOOC-kurs i grunderna i finska språket som är öppen för alla.

  • Mera information på Aaltos webbplats (en) här och här

Övrig undervisning som ges vid Språkcentret är tillgänglig för utomstående via öppna universitetet. I praktiken finns det nästan alltid några platser för studerande som deltar via öppna universitetet på våra språk- och kommunikationskurser.


Aalto-universitetet deltar i Erasmus+-projektet European Centre for Refugee Integration in Higher Education (EUCRITE), som konkret inleds 2018.

Östra Finlands universitet

Under hösten 2017 genomförs pilotprojektet MAMUEF som riktar sig till flyktingar och asylsökande. MAMUEF riktar sig i synnerhet till personer som har högskolestudier och -examen eller åtminstone potential för universitetsstudier i Finland. Pilotprojektet ingår i delprojektet PROMEQ / New Start Finland! som genomförs vid samhällsvetenskapliga institutionen vid UEF.

Yrkeshögskolan i Lahtis

Högskolan ordnar invandrarutbildning som förbereder för högre utbildning; ordnas nästa gång våren 2018
- Ossi; servicepunkt som hjälper invandrare i frågor som rör utbildning och jobbsökning
- Ossi-portalen i Päijänne-Tavastland; webbplats där man samlat och även framöver kommer att samla alla kurser, utbildningar och hobbygrupper i området som riktar sig till invandrare.

Lapplands yrkeshögskola

Lapplands yrkeshögskola erbjuder information, rådgivning och vägledning för invandrare som planerar inleda yrkeshögskolestudier och invandrare som ska söka in till en yrkeshögskola. Vid öppna yrkeshögskolan kan alla, oberoende av grundutbildning, delta i enskilda kurser (till exempel språk) eller studera enligt studiestigar med sikte på examen. Vid yrkeshögskolan erbjuds information, rådgivning och vägledning för personer som planerar genomföra studier samt vägledning enskilt och i grupp för studerande vid öppna yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan erbjuder stödtjänster enligt individuella behov för alla examensstuderande i form av tillgång till kurator för att främja studiernas framskridande, arrangemang som behövs med tanke på tillgänglighet samt tillgång till studenthälsovård och läroanstaltspastor. Därtill är högskoleidrotten tillgänglig för alla studerande vid yrkeshögskolan.

Vid yrkeshögskolan genomförs följande projekt i syfte att stöda invandrare i deras studier:
- Inom projektet Tie tutkintoon utformas en modell för vägledning av invandrare som siktar på högskolestudier via studier vid öppna högskolan, och därtill erbjuds information, rådgivning och vägledning.

- Projektet Step2job erbjuder högskoleutbildade invandrare vägledning och rådgivning i frågor som rör identifiering av kunnande, undervisning i finska och studier vid öppna högskolan för att komplettera kunnandet.

Inom projektet Yhteinen kaupunki skapas ett integrationsspel. I spelet rör man sig på ett spelbräde och löser olika uppgifter som gäller identifiering och kunskaper och uppgifter med praktisk inriktning. Spelet främjar språkinlärning, integration i det omgivande samhället och interaktionsfärdigheter.

Lapplands universitet


Vägledning erbjuds alla studerande och sökande (webbsidor finns på både finska och engelska).

Vägledningstjänster för invandrare har utvecklats och erbjudits i två olika projekt:

Inom projektet Step2Job får invandrare med avklarad högskoleexamen hjälp med att hitta utbildning och utvecklande verksamhet som kompletterar deras kunnande. Därtill erbjuds tre kurser i finska som omfattar totalt 10 sp. Målet med kurserna är att deltagaren ska utveckla ett ordförråd som anknyter till den egna branschen/expertisen.

Inom projektet Tie tutkintoon får studerande med sikte på examen vägledning till examensstudier via studier inom öppna högskolan. Syftet är att erbjuda stöd och information om de krav som gäller för högskolestudier och studier i finska språket.

Satakunta yrkeshögskola (SAMK)

Satakunta yrkeshögskola (SAMK) SAMK erbjuder via öppna yrkeshögskolestudier grundutbildning och kompletterande utbildning inom olika områden samt undervisning i språk (engelska och finska) och finländsk kultur.
SAMK erbjuder i nuläget sex engelskspråkiga bachelorexamina och fyra masterexamina.

Yrkeshögskolan i Tammerfors

Öppna yrkeshögskolan erbjuder kursen "Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen", 3 sp.

Tammerfors tekniska universitet

Invandrare och flyktingar kan kostnadsfritt ta del av öppna universitetets kursutbud (högst 20 sp/läsår).

Tammerfors universitet

Invandrare och flyktingar kan kostnadsfritt ta del av öppna universitetets kursutbud (högst 20 sp/läsår).
För Tammerfors universitets del ordnas verksamheten i fråga av nätverket Let's work together, som bildats vid pedagogiska fakulteten, och dess verksamhet innefattar följande delområden:
- Lågtröskelverksamhet som involverar asylsökande och flyktingar i den akademiska gemenskapen och erbjuder meningsfulla aktiviteter.
- Engelskspråkiga kurser vid Tammerfors universitet.
- Utvecklande av nya och hållbara verksamhetsformer som tillgodoser också invandrares och flyktingars behov och som kunde ingå i deras studieplan.

Åbo universitet

Brahea-centret vid Åbo universitet

Pedagogiska fakulteten

Vasa universitet

Rådgivning och vägledning i frågor som rör ansökan till högskoleutbildningar, allmän vägledning i utbildningsrelaterade frågor (språkkurser, yrkesutbildning, o.s.v.). Servicen riktar sig till alla som behöver vägledning och rådgivning för att hitta lämpliga högskolestudier. Rådgivning ges via e-post och personliga möten.

Om du vill att den verksamhet som bedrivs vid din högskola ska synas på denna sida, kontakta: programsakkunnig Sini Piippo, sini.piippo(at)oph.fi