Bild: Satu Haavisto

Högskolornas SIMHE-verksamhet

Frågor i anslutning till invandrares och asylsökandes högskoleutbildning behandlas särskilt i högskolor med ansvar för invandrarfrågor, vars arbete stöds av undervisnings- och kulturministeriet (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland, SIMHE). I pilotskedet år 2016 var Jyväskylä universitet och Metropolia yrkeshögskola de första ansvariga högskolorna. År 2017 anslöt sig ytterligare fyra högskolor: Helsingfors universitet, yrkeshögskolan Karelia, Uleåborgs yrkeshögskola och Åbo universitet.

Målet är att underlätta identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande (AHOT) hos högt utbildade invandrare som befinner sig i Finland med olika status samt att vägleda till högskoleutbildning på nationell och regional nivå. Avsikten är att säkerställa att invandrarnas tidigare studier och examina identifieras och erkänns i enlighet med nationell praxis så fort som möjligt, så att dessa personer kan hitta lämpliga utbildnings- och karriärvägar.

Läs mera på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats (fi)

Ansvariga högskolor

Helsingfors universitet

Rådgivning och vägledning i frågor som rör invandrarnas högskoleutbildning och arbetslivsfrågor i anknytning till denna. Servicen riktar sig till alla som behöver vägledning och rådgivning för att hitta lämpliga inriktningar inom högskoleutbildning och karriär. Rådgivning ges via e-post och personliga möten.

Läs mera på Helsingfors unveristetets webbsplats (fi)

Jyväskylä universitet

Personlig vägledning ansikte mot ansikte och via videokonferens för högskolebehöriga och högskoleutbildade invandrare som bor i olika delar av Finland. Som utgångspunkt för vägledningen fungerar personens utbildningsbakgrund, intressen i fråga om utbildning och arbetsliv i Finland samt frågor som rör språkfärdigheter. Rådgivning ordnas även för smågrupper och i form av allmänna studieinformationstillfällen för alla intresserade. SIMHE-JYU har ett nära nätverkssamarbete med projektet Kotona Jyväskylässä, yrkeshögskolor och andra utbildningsanordnare i Mellersta Finland i frågor som rör rådgivning inom högskoleutbildning. I verksamheten betonas även utvecklande av processerna för studieansökan.

Läs mera på Jyväskylä universitets webbplats (fi)

Yrkeshögskolan Karelia

Vägledningsservicen SIMHE-Karelia erbjuder invandrare vägledning och erkännande av kunnande i syfte att främja utbildningsstigar, sysselsättning och integrering. Till verksamheten har kopplats ett forskningsbaserat utvecklande av invandringsarbetet och ett systematiskt skapande av nya projekt på nationell och internationell nivå. SIMHE-Karelia betjänar invandrare i hela Östra Finland.

Läs mera på yrkeshögskolan Karelias webbplats (fi)

Yrkeshögskolan Metropolia

Metropolias SIMHE-servicecentral hjälper asylsökande och invandrare som har genomfört högskolestudier eller avlagt högskoleexamen att hitta sådana utbildnings- och karriärvägar som motsvarar deras kunnande. Utöver identifiering av kunnande erbjuder SIMHE-Metropolia även vägledning för invandrare och asylsökande.

Läs mera på Metropolias webbplats (fi)

Uleåborgs yrkeshögskola

SIMHE-Oamk betjänar invandrare i Norra Finland. Personalen vid SIMHE-Oamk erbjuder vägledning för invandrare som är intresserade av högskolestudier. Vägledningen innefattar information om det finländska högskolesystemet och om möjligheten att inleda högskolestudier antingen som examensstuderande eller för att komplettera tidigare studier. Därtill erbjuds stöd i de förfaranden som tillämpas vid identifiering av kunnande samt vägledning som rör karriärplanering och kompletterande utbildning för invandrare som redan har genomfört högskolestudier. Verksamheten sker i nära samarbete med övriga aktörer som främjar invandrarnas integrering och sysselsättning i Norra Finland samt med övriga högskolor i området.
Den som önskar vägledning kan kontakta simhe(a)oamk.fi
Tilläggsuppgifter: Katri Kosonen, e-post: katri.kosonen(a)oamk.fi, tfn +358 40 1415374

Åbo universitet

Rådgivning och vägledning i frågor som rör invandrarnas högskoleutbildning och arbetslivsfrågor i anknytning till denna. Servicen riktar sig till alla som behöver vägledning och rådgivning för att hitta lämpliga inriktningar inom högskoleutbildning och karriär. Rådgivning ges via e-post och personliga möten.

Läs mera på Åbo universitets webbplats (fi)