palleroiset

Internationalisering för alla!

Jämlikhet i internationalisering var en av prioriteringarna i CIMO:s (nuv. Utbildningsstyrelsen) verksamhet 2016. Även om man försökt främja jämlikheten under senare år syns inte resultaten av detta arbete ännu i statistiken. Flickor och kvinnor är t.ex. ännu överrepresenterade i mobiliteten på alla utbildningsstadier. Å andra sidan räcker inte mobiliteten som mått på jämlikhet eftersom endast en del av eleverna och studerandena åker på utbyte.

I projektet Internationalisering för alla! granskades jämlikheten i internationalismen särskilt utgående från internationalisering på hemmaplan och attityder.

Projektets mål var att:

  • bättre genomföra jämlikheten inom internationalisering i läroanstalterna
  • sammanställa god praxis och verksamhetsmodeller för att främja jämlikheten inom internationalisering och sprida dem till läroanstalterna
  • påverka de ungas attityder och öka deras medvetenhet om nyttan med internationellt kunnande.

I bästa fall kan resultaten av projektet också stöda integrationen av invandrare.

Målgruppen var personal och studerande vid läroanstalter på andra stadiet. När det gäller studerande uppmärksammades särskilt männen och mansdominerade sektorer inom yrkesutbildningen. Förhoppningsvis kan man dra nytta av resultaten inom alla utbildningssektorer.

Verktyg som tagits fram i projektet

Diaserien Internationalism för alla! som innehåller rekommendationer och praktiska tips för läroanstalter, utbildningsanordnare och andra aktörer om hur jämlikheten kan främjas.

Internationalisering för alla! (pptx)

Inspirationsvideor som innehåller läroanstalternas representanters syn på jämlikhet inom internationaliseringen.

CIMO Videos -Youtube-kanalen.

Youtubares videor om vilken nytta unga har av internationalisering.

Arttu Lindeman: Takaisin opinahjoon (Tillbaka till skolan)

Roni Back: Yksi elämäni parhaista päätöksistä (Ett av de bästa besluten i mitt liv)


Läs mer om ämnet

Anne Siltalas blogginlägg om temat: Kansainvälisyyttä kaikille!

Webbnyhet 21.9.2016: Kansainvälisyyttä kaikille! -hankkeen työpajassa etsittiin keinoja tasa-arvon edistämiseksi